imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       LUKS 'OLIMP' Jeżewo       Statut
Sekcje
Statut
Statut

S T A T U T

Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego

OLIMP” Jeżewo


Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Jeżewo, zwany dalej „Klubem”, jest stowarzyszeniem zrzeszającym sympatyków sportu.

§ 2

Dopuszcza się używanie skróconej nazwy: LUKS „OLIMP” Jeżewo

§ 3

1. Terenem działania Klubu jest województwo kujawsko-pomorskie.

2. Siedzibą Klubu jest miejscowość Jeżewo

§ 4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 5

Klub może być członkiem Polskich Związków Sportowych oraz organizacji o podobnym profilu działalności.


§ 6

Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”
oraz z własnym Statutem.

§ 7

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 8

Celem Klubu jest:

1/ planowanie i organizowanie życia sportowego członków w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc materialną rodziców i sympatyków Klubu,

2/ uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i poza nim,

3/ organizowanie zajęć sportowych dla członków i sympatyków w celu ich wszechstronnego rozwoju fizycznego i umysłowego,

4/ upowszechnianie idei współzawodnictwa sportowego

5/ organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,

6/ kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Klubu,

7/ działania w kierunku usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin patologicznych,

8/ organizowanie, w oparciu o zajęcia sportowe, czasu wolnego młodzieży i dzieci oraz ich letniego i zimowego wypoczynku,

9/ prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej i rozrywkowej dla członków
i sympatyków Klubu,

10/ wpływ kultury fizycznej na upowszechnianie idei prozdrowotnych
i proekologicznych wśród członków i sympatyków Klubu.

§ 9

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z klubami sportowymi, władzami marszałkowskimi i samorządowymi oraz sportowymi.

§ 10

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy, sympatyków klubu oraz pomocy rodziców.


Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby dorosłe i małoletnie na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2. Małoletni mogą być członkami Klubu na zasadach ustalonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1/ uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy „Prawo
o stowarzyszeniach”,

2/ zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,

3/ uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,

4/ korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu,

5/ korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno-finansową
dla Klubu.

§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do:

1/ uczestnictwa bezpośredniego lub poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Klubu,

2/ zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,

3/ korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

4/ Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 16

Do obowiązków członków Klubu należy:

1/ branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2/ przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3/ godne reprezentowanie barw Klubu,

4/ płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 17

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1/ dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2/ skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Klubu

d) rozwiązania Klubu.


Rozdział 4

Władze Klubu

§ 18

1. Władzami Klubu są:

1/ Walne Zebranie Klubu

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Władz trwa 4 lata. Wybór Władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu przy obecności co najmniej 1/2 członków Klubu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Klubu.

3. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz
na cztery lata.

3. Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3/ na wniosek 1/3 ogółu członków.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca
od zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego zebrania należy:

1/ uchwalenie sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

2/ rozpatrywanie i podejmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu klubu,

4/ wybór Zarządu i Komisji rewizyjnej,

5/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Klubu,

6/ ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

7/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszy terminie przy obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych,
o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 21

1. Zarząd Klubu składa się z 4 – 8 osób – członków Klubu wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i Członków Zarządu.

2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

3. Do ważności chwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub każdemu z Wiceprezesów z drugim Wiceprezesem, Sekretarzem lub Skarbnikiem.

5. Pod nieobecność jednego z Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika ich uprawnienia pomiędzy posiedzeniami Zarządu przysługują decydującym wspólnie dwóm Członkom Zarządu.

§ 22

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

1/ reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2/ wykonywanie uchwał Walnego zebrania Klubu,

3/ uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

4/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5/ przyjmowanie i skreślanie członków,

6/ zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7/ składanie sprawozdań z działalności Klubu,

8/ planowanie i podejmowanie działań, których celem jest pozyskanie środków

materialno-finansowych na rzecz Klubu.

§ 23

1. Członek zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków zgodnie ze Statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje zarząd większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 – 4 członków wybieranych przez walne zebranie Klubu.

3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

2/ wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3/ składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4/ składanie zastrzeżeń do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

5/ występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§ 25

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmują na wspólnym posiedzeniu Zarząd i Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich uprawnionych do głosowania.

3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 26

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Rozdział 5

Kary i wyróżnienia

§ 27

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony
przez Zarząd Klubu.

§ 28

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu - Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:

1/ upomnienia,

2/ nagany

3/ zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

4/ wykluczenia.

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.


Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu

§ 29

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ darowizny i zapisy,

3/ dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej, zlecone Klubowi,

4/ dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,

5/ dochody z majątku,

6/ dochody z działalności gospodarczej,

7/ inne wpływy.

§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa
i jednego z Wiceprezesów, a pod nieobecność jednego z nich Skarbnika lub Sekretarza.

Rozdział 7

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 31

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
System Informacji Przestrzennej
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
Projekt i wykonanie: Logonet 2009