imieniny: Aleksandryny, J�zefa, Nicety
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       Otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wsparcie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
Otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wsparcie wykonywania zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2018
Wójta Gminy Jeżewo
z dnia 1 czerwca 2018 r.
 
Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii). 
 
WÓJT GMINY JEŻEWO
86-131 JEŻEWO
UL. ŚWIECKA 12 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 11,15 i 17, w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650), art. 7 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 100) oraz Uchwały Rady Gminy Jeżewo Nr XXXVI/267/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
                                              
ogłasza otwarty konkurs ofert na

Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii)
 
Słowniczek:
Ilekroć w ogłoszeniu konkursowym mowa jest o:
- ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie
- rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
 
 
I. Rodzaj zadania

Wsparcie zadań z zakresu organizacji aktywnego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży połączonego z akcją edukacyjną na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i narkotyków.
   
II. Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2018 r.  

1.Wysokość środków budżetowych na realizację zadań zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii) wynosi łącznie 27 000,00 zł.
 
2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie zadania publicznego oraz udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650).
 
2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu
W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy), które łącznie spełniają następujące warunki:
- zapewniające wypoczynek dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo, zwłaszcza z rodzin niewydolnych wychowawczo i środowisk patologicznych
- prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę do realizacji zadania,
- posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących podmiotem konkursu
- niedziałające  w celu osiągnięcia zysku,

3. Dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadań spełniających  wymogi konkursowe,

4. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.

5. Złożone oferty podlegają weryfikacji i ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkurso­wą powołaną Zarządzeniem Wójta.

6. Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi protokół z posiedzenia zawierający opinię na temat złożonych ofert.

7. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu, w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy.

8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania zadań ureguluje umowa  
pomiędzy Gminą Jeżewo a oferentami.

9. Dotacja będzie przekazywana jednorazowo lub w transzach zgodnie z zawartą umową.

10. Z dotacji gminy przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert mogą być pokrywane koszty związane ściśle z realizacją zadania.

11. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niż 90%. Wkład osobowy może stanowić maksymalnie 5% kosztów całkowitych zadania.

12. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

13. Oferta powinna w szczególności zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
- informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych uzyskanych na reali­zację danego zadania z innych źródeł,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego,
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,
 - pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, mając na uwadze, że okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowane - okres od dnia podpisania umowy do końca sierpnia 2018 r.

2. Ubiegający się o dofinansowanie w przypadku wyłonienia jego oferty do dofinansowania podpisuje z Gminą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

3. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, podpisując umowę, ubiegający się o dofinansowanie zobowiązuje się realizować zadanie zgodnie ze złożoną ofertą, zawartą umową i obowiązującymi przepisami prawa.

4. Wszelkie zmiany merytoryczne zadania jak również zmiany związane z terminem i harmonogramem jego realizacji powinny być zgłaszane do Wójta Gminy Jeżewo w formie pisemnej z prośbą o akceptację.

5. Jeśli w wyniku realizacji zadania ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość dotacji.

V. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę dotyczącą zadania należy złożyć do dnia 25 czerwca 2018 r. do godziny 09:00

Wyżej wymienione oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Wsparcie zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo – przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizmowi i narkomanii).” w sekretariacie Urzędu Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12

Za zachowanie terminu uważa się datę wpływu oferty pod ww adres.

Oferty złożone na innych drukach zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać:
- ze strony internetowej Urzędu Gminy Jeżewo www.ug-jezewo.lo.pl;,
- ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ug-jezewo.lo.pl;
lub otrzymać w Urzędzie Gminy
 
VI. Termin, tryb i kryteria (oprócz wymienionych w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

1. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o rodzaju zadań, wielkości wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżewie oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
    1)    ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (0-10pkt)
    2)    ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; (0-10pkt)
    3)    ocenia proponowaną jakość wykonania zadania, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne; (0-10pkt)
 4)    ocenia proponowane kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty  będą realizować zadanie publiczne; (0-10pkt)
    5)     uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego; (0-10pkt) – 0 pkt w przypadku udziału środków własnych w wysokości 15%
    6)    uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty  wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;(0-10pkt)
    7)    uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów , które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10pkt)

3. Załączniki do oferty winny być:  
1) ponumerowane,
2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postawieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, 
3)potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione, jeśli są przedkładane w formie kserokopii.

4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

5. Komisja konkursowa w pierwszej kolejności sprawdza wymogi formalne, czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, czy została złożona w terminie, czy podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji oraz czy z oferty i załączonych do niej dokumentów wynika, że zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.

6. Komisja konkursowa może wyznaczyć dodatkowy termin dla uzupełnienia braków formalnych oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni. W takim przypadku komisja konkursowa zawiadamia wszystkich oferentów o terminie merytorycznego rozpatrzenia ofert, który nie może być wyznaczony później niż 10 dni od dnia otwarcia ofert.

7. Do dalszego etapu konkursu-oceny merytorycznej - dopuszczone zostają oferty spełniające wymogi formalne.

8. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 24 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt w drodze Zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

10. Informacja o wyniku konkursu zostanie dostarczona wnioskodawcom oraz będą niezwłocznie ogłoszone:
1)w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.ug-jezewo.lo.pl;
2)w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3)na stronie internetowej  www.ug-jezewo.lo.pl;


VII. Informacja o zrealizowanych  przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3.
 
W roku 2017
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” Laskowice – „Obóz- Zgrupowanie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” - 7 500,00zł
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Świecie – Powiat  - „Udział drużyny ZHP 77 GŚDH w Laskowicach na Zlocie Drużyn Grunwaldzkich” – 3 810,00zł
Stowarzyszenie Krzesiwo – „Artystyczne lato III” – forma wspierania młodzieży poprzez warsztaty teatralne oraz zajęcia z capoeiry – 5 350,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Jeżewo - Działania Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „OLIMP” Jeżewo na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć piłkarskich dla dzieci w grupach 6-10 lat i 11-13 lat – 2 500,00 zł
Stowarzyszenie Jeździecki Klub Sportowy „Czarna Podkowa-Gródek” Krąplewice – Obóz jeździecki – 5 840,00zł
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. W przypadku gdy  przyznana zostanie dotacja na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie, Oferent może:
-  odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Urząd Gminy w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji.
- zaproponować w formie pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania, korekta powinna uwzględniać wkład własny, którego minimalny udział procentowy określony został w rozdz. III pkt. 11.
Korekta powinna być złożona w czasie umożliwiającym terminowe przygotowanie i podpisanie umowy.

2. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z części lub całości realizacji zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta – załącznik nr 3 do ogłoszenia

3. Wójt Gminy Jeżewo zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert
- możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania

4. Dotowany podmiot zobowiązany będzie do:
- wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy; 
- dostarczenie na wezwanie oryginalnych dokumentów (rachunków, faktur) celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
- zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.) a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, banerach i własnych stronach internetowych herbu Gminy Jeżewo oraz informacji o tym, iż zadanie jest dofinansowane przez Gminę Jeżewo.
 
5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Jeżewo a oferentem.
 
6. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez oferenta Wójt może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania (55kB) plik
Jeżewo, dnia 1.06.2018 r.

Wójt Gminy Jeżewo
Maciej Rakowicz
  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
System Informacji Przestrzennej
Projekt i wykonanie: Logonet 2009