imieniny: Aleksandryny, J�zefa, Nicety
  mapa serwisu       dodaj do ulubionych       poleć stronę
Tu jesteś:  Strona główna       Zaproszenie na spotkanie - Konstytucja Biznesu
Zaproszenie na spotkanie - Konstytucja Biznesu

 

KONSTYTUCJA BIZNESU

to pakiet pięciu ustaw, które jasno i zwięźle określają fundamenty ustroju gospodarczego Polski w duchu wolności gospodarczej. Obejmuje podstawowe zasady prowadzenia biznesu i przysługujące przedsiębiorcom gwarancje. Większość zmian wynikających
z Konstytucji Biznesu weszło w życie 30 kwietnia 2018 roku.

W skład pakietu „Konstytucji Biznesu” wchodzą:

·      ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646)

 • ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647)
 • ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648)
 • ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 649)
 • ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej  (Dz. U. poz. 650)

 

PRAWO PRZEDSIĘBIORCÓW

Jest to najważniejszy z zapisów Konstytucji Biznesu. Akt ten zastąpił znowelizowaną ponad 90 razy Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Prawo przedsiębiorców wprowadziło kanon podstawowych zasad dających gwarancje przedsiębiorcom
w relacjach z władzą publiczną. Jako akt centralny, wpływać będzie na sposób stanowienia, interpretacji i stosowania wszystkich przepisów dotyczących działalności gospodarczej,
a także wprowadza sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości rozwiązania (np. ulgę na start).

 

Do najważniejszych zapisów ustawy należy:

·      ustanowienie katalogu praw i obowiązków dla przedsiębiorców , stanowiących wytyczne dla organów administracji i określających granice ich ingerencji 
w wolność działalności gospodarczej;

·      zmiana w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a administracją – uczynienie ich bardziej przyjaznymi, partnerskimi, poprzez wprowadzenia np. zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów czy też zasady „co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”;

·      wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej;

·      wprowadzenie tzw. ulgi na start;

·      wydawanie przez organy administracji objaśnień do skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej, dotyczących praktycznego ich zastosowania.

 

CEIDG I PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Wśród najważniejszych zmian w CEIDG znalazły się:

·      umożliwienie udostępniania w CEIDG rejestru pełnomocnictw i prokury;

·      wprowadzenie zasady automatycznego wznowienia wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu zawieszenia;

·      zniesienie limitu czasowego dla zawieszenia działalności wynoszącego 24 miesiące
i wprowadzenie możliwości jej zawieszenia na czas nieoznaczony.

 

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP) wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, umożliwi uiszczenie opłat urzędowych, uzyskanie zaświadczenia
o niezaleganiu w podatkach lub składkach, przypomni przedsiębiorcom o zbliżających się terminach czy poinformuje o ważniejszych zmianach w prawie. Do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy, nawet w najdrobniejszych sprawach.

 

RZECZNIK MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Zadaniem Rzecznika jest stanie na straży i ochrona praw przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora MŚP. W zakresie jego kompetencji znajdą się m. in.:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców;
 • występowanie do odpowiednich organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, a także do odpowiednich urzędów z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów dotyczących działalności gospodarczej;
 • wspieranie mediacji pomiędzy przedsiębiorcami a organami administracji;
 • występowanie do Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
  z wnioskiem o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów;
 • zwracanie się o wszczynanie postępowań administracyjnych i przystępowanie
  do nich
  wnoszenie skarg do sądów administracyjnych;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi;
 • zwracanie się do odpowiednich organów, organizacji i instytucji z wnioskami
  o podjęcie odpowiednich działań mogących wpływać pozytywnie na prawa
  i interesy przedsiębiorców

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KONSTYTUCJĘ BIZNESU

Celem ich jest przede wszystkim zapewnienie właściwego wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań przewidzianych w pozostałych ustawach z pakietu Konstytucji Biznesu. Wprowadzają nowe uproszczenia dla przedsiębiorców, w tym możliwość ustanawiania prokury przez osobę fizyczną, a także możliwość załatwiania spraw przy użyciu nowoczesnych środków komunikacji i dokonania oceny jakości obsługi świadczonej przez urząd.  

ZASADY UCZESTNICTWA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH W OBROCIE GOSPODARCZYM NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Do tej pory regulacje tej tematyki były rozrzucone w trzech różnych ustawach i niespójne, obecnie inwestorzy zagraniczni otrzymali jeden przejrzysty, spójny akt prawny im dedykowany.

Przedsiębiorców zainteresowanym powyższymi zmianami i uregulowaniami, zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu organizowanym w siedzibie Urzędu Skarbowego w Świeciu  w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 10:00. W spotkaniu udział wezmą pracownicy tut. urzędu skarbowego oraz gościnnie - pracownicy Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

  poleć drukuj
       wpisz wyraz lub frazę:
Pomoc w Zarządzaniu Mikro Firmą
Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina
Gminny System Odbioru Odpadów Komunalnych
System Informacji Przestrzennej
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
Projekt i wykonanie: Logonet 2009